Enter your keyword

הלוואה מקרן השתלמות

הלוואה מקרן השתלמות

כיום, כמעט כל מקום עבודה כולל בתנאים שלו ללקוחותיו קרנות השתלמות. במרבית המקרים, קרן השתלמות הינה אפיק לחיסכון מסויים, כשלאחר 6 שנים ברשותנו לבצע משיכת הכספים שהתבצעו בה, בין אם מדובר בהפקדות קבועות או בין אם מדובר בהפקדות לתקופות, בשל מעברי עבודות, למשל.
אך מה קורה במצב בו אנו זקוקים לכסף באופן מיידי ולא יכולים להמתין 6 שנים עבורו שכן נותרו לנו, למשל, עוד 3 שנים עד שנגיע למצב בו התאפשר משיכת הכספים?
קרנות ההשתלמות לא מותירות פירעון הכסף מוקדם יותר, אך עם זאת יכולות לאפשר נטילת הלוואה דרכן.
איך זה מתבצע?
הקרן יכולה להעניק עבורך הלוואה, מבלי לדרוש תנאים מסורבלים מדיי כמו ערבים או נתוני חשבון העו”ש שלך, כאשר נטילת ההלוואה יכולה להתבצע באופן טלפוני. ההלוואה ניתנת כנגד חיסכון בקרן ההשתלמות, בריבית נמוכה, יחסית, ועלויות תפעול נמוכות. נטילת ההלוואה  איננה פוגעת בוותק בקרן ההשתלמות, משמע, אם נטלת הלוואה בשנה הרביעית של הקרן, בעוד שנתיים עדיין תוכל לפרוע הסכום הקיים בה.
עם זאת, מרבית קרנות ההשתלמות מציבות כתנאי שיעור מינימום לנטילתה. מה המשמעות?
למשל, קרן השתלמות מחליטה שהמינימום להלוואה צריך להיות 30% מסכום הכספים הקיימים בקרן, כאשר על ה-30% להיות גבוה מ-10,000 ש”ח. במידה ושיעור של 30% מסך הסכום שקיים לך בקרן נמוך מסכום זה, לא תוכל הקרן להעניק לך ההלוואה.
על מנת למנוע התלות בקרן ההשתלמות, או בכל גוף פיננסי אחר, קיימות חברות ההלוואות החיצוניות.
חברת TEL השקעות תעניק לכם המענה הרלוונטי עבורכם. מדוע?
כי אצלנו אין התניות למינימום של סכום הלוואה, ומתן ההלוואה איננה תלויה בדבר. כל שעליכם לעשות הוא ליצור עמנו קשר, לנקוב בסכום ההלוואה הנחוץ לכם, ולאחר שנסכם על תנאי ההלוואה שיכללו ריבית או ריביות לאורך חיי ההלוואה וכן זמן חלוקת פירעונה, תקבלו ההלוואה ישירות לחשבון העובר ושב שלכם, והיא תהיה לשמושכם ישר עם קבלתה.
לא תצטרכו לחשוש שמה ההלוואה תפגע בסכומי החיסכון שלכם, או בתנאים שלכם לחיסכון בקרנות השונות הקיימות ממקום העבודה.